Tầm nhìn đến năm 2020: Viện trở thành tổ chức khoa học và công nghệ chuyên nghiệp trong lĩnh vực quản lý kinh tế và xây dựng của Việt Nam.