• Thái độ đối với công việc: Trách nhiệm – Sáng tạo – Hiệu quả.
  • Thái độ đối với đồng nghiệp: Tôn trọng – Cầu thị – Chia sẻ – Có tinh thần đồng đội.