DANH MỤC HỢP ĐỒNG TƯ VẤN THẨM TRA

STTNỘI DUNG HỢP ĐỒNG

DỰ ÁN – QUY MÔ DỰ ÁN

CHỦ ĐẦU TƯ GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG (VND)

1

Tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán công trình

Xây dựng nâng cấp Trường Đại học An ninh nhân dân (Giai đoạn 1)

– Loại công trình: Công trình dân dụng.
– Cấp công trình: Cấp II.

CN Công ty cổ phần đầu tư – Xây dựng công trình văn hóa đô thị (TP. Hà Nội)

150.000.000

2

Tư vấn thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật

Trụ sở văn phòng công ty  – Công ty công nghiệp hóa chất mỏ Nam Trung Bộ.
– Loại công trình: Công trình dân dụng.
– Cấp công trình: Cấp III.

Công ty Công nghiệp hóa chất mỏ Nam Trung Bộ

49.650.000

3

Tư vấn thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật

Sữa chữa, nâng cấp, cải tạo trung tâm đào tạo bồi dưỡng cán bộ tài chính Miền Nam.

– Loại công trình: Công trình dân dụng.

– Cấp công trình: Cấp III.

Đại diện cơ quan Bộ Tài chính tại thành phố Hồ Chí Minh

6.000.000