• Tương trợ, giúp đỡ đồng bào gặp khó khăn.
  • Đấu tranh với tiêu cực, xấu xa, suy đồi về đạo đức, lối sống thiếu lành mạnh.
  • Phản biện, đóng góp một cách xây dựng và thiện chí để xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.